Members of the DPS Society

 • Dr. (Mrs.) Usha Luthra
 • Justice B.N. Kirpal
 • Dr. Montek Singh Ahluwalia
 • Mr. Ashok Chandra
 • Mr. Vikram Mohan Thapar
 • Ms. Shovana Narayan
 • Mr. Ravi Vira Gupta
 • Rear Admiral M. M. Chopra
 • Mr. V. K. Shunglu
 • Shri B.K. Chaturvedi
 • Shri Rahul Singh
 • Justice Vipin Sanghi
 • Dr. (Ms) Kiran Datar
 • Ms. Namita Pradhan
 • Dr. Sandeep Gulati
 • Ms. Vrinda Sarup
 • Mr. Kaushik Dutta
 • Dr. Krishnaswamy
 • Kasturirangan
 • Dr. Harsh Mahajan
TC